ALGEMENE VOORWAARDEN  

Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Aanbieder

1Door Mediation & Coaching, gevestigd in Ulft.

Afnemer

De natuurlijke persoon (of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt.

Overeenkomst

De (mondelinge) overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden.

Producten

De door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals boeken, E-books, Webinars, online programma’s, PodCasts e.d..

Diensten

De door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, mediation en andere ondersteuning e.d..

Losse coachsessie

Een persoonlijke coachsessie welke zowel live, telefonisch of elektronisch kan plaatsvinden.

Module

Een twee-uur durende live-coachsessie gericht op één vastomlijnd leerthema, gevolgd, (ongeveer) veertiendagen nadien, door een telefonische losse coachsessie van maximaal een uur en een maandlang elektronische ondersteuning.

Programma

Een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training-en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van aanbieder.

Pakket

Een door aanbieder aangeboden pakket van diensten en producten.

Mediationtraject

Een gezamenlijk te volgen traject waarbij de aanbieder ondersteuning biedt bij een of meerdere losse mediationonderdelen.

Los mediationonderdeel

Een door aanbieder aangeboden ondersteuning bij

 1. Het opstellen van een ouderschapsplan
 2. Het, op een bij de leeftijd van het kind passende wijze, inventariseren van de belangen en wensen van het kind rondom scheiding en zorgregeling
 3. Het opstellen van een scheidingsconvenant
 4. Het opstellen van een vermogensverdeling
 5. het opstellen van een berekening van kinderalimentatie
 6. het opstellen van een berekening van partneralimentatie
 7. het opstellen van een proforma berekening pensioenverdeling
 8. het, via een samenwerkende advocaat, indienen van de scheidingsaanvraag bij de rechtbank en registratie hiervan in de gemeentelijke basis administratie.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

Deelnemer

Een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma.

Online-leertraject

De via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een afnemer geselecteerde cursus of training.

Algemeen

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.

2.2

Indien er sprake is van een mediationovereenkomst gelden aanvullende voorwaarden zoals in de mediationovereenkomst zijn opgenomen.

2.3

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.

2.4

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

2.5

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.6

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.7

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.8

Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1

De overeenkomst voor het aangaan van een mediationtraject komt tot stand door ondertekening door afnemers van de daartoe opgestelde mediationovereenkomst.

3.2

De overeenkomst voor de afname van een losse coachsessie, module of los mediationonderdeel en alle andere niet specifiek genoemde diensten van aanbieder komt tot stand door een mondelinge (telefonische) aanvraag en een elektronische (afspraak)bevestiging door aanbieder.

3.3

De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door schriftelijke of digitale retourzending door afnemer van het daartoe bestemde intake-, inschrijvings-,of aanmeldingsformulier, gevolgd door een schriftelijke mededeling door aanbieder van de acceptatie van afnemer en de door haar aangewezen (extra) deelnemer in het programma aan aanbieder.

3.4

Zolang de in artikel 3.2 genoemde (afspraak)bevestiging en/of de in artikel 3.3 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.

3.5

De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van een afnemer, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-leertraject.

3.6

De overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand door elektronische aanvaarding van afnemer van het onlineaanbod daartoe van aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.7

Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen

Prijzen

4.1

Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van de producten van aanbieder zijn vermeld op de website van aanbieder. De prijsvan een pakket en/of dienst van aanbieder zijn, gezien het maatwerkkarakter, bij aanbieder op te vragen.

4.2

Met uitzondering van de prijs voor het meedoen aan een PodCast zijn alle door aanbieder opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

4.3

Reis-en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.4

Reis- en verblijfskosten van de aanbieder in verband met het leveren van de diensten op verzoek van de afnemer op een andere locatie dan de hoofdlocatie van de aanbieder (F.B. Deurvorststraat 43, 7071 BG te Ulft) zijn niet bij de prijs inbegrepen en zullen additioneel in rekening worden gebracht.

Betaling en facturering

5.1

Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te hebben voldaan door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL87 RABO 0133 4787 34 ten name van 1Door Mediation & Coaching te Ulft. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen, ook niet ingeval van klachten.

5.2

Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.

5.3

Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

5.4

Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e- mailadres.

5.5

Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum.

5.6

Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.7

Door het verstrijken van de betalingstermijn, dat wil zeggen indien afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist.

Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden, tenzij de afnemer een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

Zodra de afnemer in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van 1Door Mediation & Coaching op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. 1Door Mediation & Coaching is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de afnemer gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

5.8

Indien de afnemer in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Hieronder vallen onder meer maar niet uitsluitend de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de afnemer een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.9

In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de afnemer of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van afnemer wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de afnemer uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 1Door Mediation & Coaching is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de afnemer gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

5.10

Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

5.11

Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door afnemer.

Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een dienst

6.1

Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching/mediation benodigde essentiële informatie.

6.2

Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.

6.3

Afnemer staat ervoor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.

6.4

De onderdelen van een dienst dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

6.5

Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching/mediation.

Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een dienst

7.1

Aanbieder is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een dienst tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van onderdelen van een dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 3. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 4. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een dienst

8.1

Afspraken die niet minimaal 2 werkdagen voor aanvang schriftelijk zijn geannuleerd worden bij afnemer in rekening gebracht. Kosten van voorbereidende werkzaamheden van aanbieder ten behoeve van de geannuleerde afspraak worden eveneens bij afnemer in rekening gebracht.

8.2

Bij annulering/opzegging door afnemer van een programma is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen.

8.3

Annulering/opzegging van een online-leertrajectovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

8.4

Annulering/opzegging van een PodCastovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

8.5

Verplaatsing van geplande losse coachsessies, telefonische afspraken en een-op-een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

Annulering door aanbieder tussentijds bij een dienst.

9.1

Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een dienst tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

Aansprakelijkheid

10.1

Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training, coaching en mediation. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.

10.2

Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering.

10.3

Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.

10.4

Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.

10.5

Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van afnemer van tijdens een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak en dergelijke.

10.6

Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

10.7

Afgezien van de in artikel 10.6 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

10.8

Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Overmacht

11.1

Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11.2

Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, verplaatsing van geplande activiteiten.

11.3

In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

11.4

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een naaste van de aanbieder, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

Uitvoering door derden

12.1

Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

Vertrouwelijkheid

13.1

Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet-of regelgeving.

13.2

Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een dienst van aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een dienst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Intellectuele eigendomsrechten

14.1

De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, diensten, producten, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, e- zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

14.2

Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

14.3

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

14.4

Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Persoonsgegevens

15.1

Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet-en regelgeving.

15.2

Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam-en adresgegevens op van afnemer en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.

15.3

Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

15.4

Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stopzetten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechten

16.1

Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.

16.2

De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de afnemer en 1Door Mediation & Coaching kennis te nemen. 1Door Mediation & Coaching blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de aanbieder of bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer.

Wijzigingen

17.1

Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.